ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ที่อยู่โรงเรียนบ้านแซรไปร
   โรงเรียนบ้านแซรไปร  หมู่ 4  ตำบลไพรพัฒนา  อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  33140
หมายเลขโทรศัพท์   045-969359

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านแซรไปร
       http://bansraepraischool.com

E - mail address
     banseapraischool@gmail.com

พิกัดโรงเรียนบ้านแซรไปร
     https://data.bopp-obec.info/emis/gis_save.php